green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Непрацююча особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– документ, що посвідчує особу;

– інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі) або про адресу місця фактичного проживання ;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

– довідка про наявний страховий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

– копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява;

– документ, що посвідчує особу;

– інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі) або про адресу місця фактичного проживання ;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

– довідка про наявний страховий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

– копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

За наявності у особи не менш як 15 років страхового стажу.

Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку.

Якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці після досягнення віку, встановленого законодавством тимчасова допомога призначається з дня звернення за нею.

Період дії  послуги з 01.01.2018-31.12.2020.

Підстави для відмови

Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:

– Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу;

– особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

– особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

– за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);

– у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).

Виплата призначеної тимчасової допомоги припиняється:

– якщо особою приховано відомості або навмисно подано недостовірні дані про її дохід та майновий стан, що вплинуло на призначення тимчасової допомоги і визначення її розміру та внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, що настає за тим, у якому виявлено зазначені факти;

– у разі працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю – з місяця, в якому особа працевлаштувалася або зайнялася підприємницькою діяльністю;

– у разі призначення пенсії – з дати її призначення;

– у разі виїзду особи на постійне місце проживання за кордон – з першого числа місяця, що настає за місяцем виїзду;

– у разі смерті особи – з місяця, що настає за тим, у якому особа померла.

– у разі неодержання тимчасової допомоги протягом шести місяців підряд її виплата тимчасово припиняється.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів з дня звернення за призначенням такої допомоги.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги видається заявнику або законному представнику. Про відмову у призначенні тимчасової допомоги орган соціального захисту населення письмово повідомляє особі, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

Постанова Кабінету Міністрів від 27.12.2017р. №1098 ”Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями).

Суб’єкт надання послуги