green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
Увага! На період карантину прийом відвідувачів в ЦНАП та його територіальних підрозділах здійснюється виключно за попереднім записом. Детальніше тут

Повернутися

Прийом заяв від осіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– громадяни України, які застраховані згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та досягли встановленого пенсійного віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх сімей та інші особи, передбачені Законом;

– особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом України “Про пенсійне забезпечення” – за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, – члени їхніх сімей;

– особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

– іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Звернення особи (заява, скарга, запит).

При особистому зверненні документи, що посвідчують особу. У разі звернення за отриманням  відповіді з питань пенсійного забезпечення іншої особи додатково надаються відповідні документи, що підтверджують повноваження заявника (довіреність, документи які підтверджують статус законного представника, до адвокатського запиту додаються копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,  ордера або доручення органу (установи) уповноваженого законом).

Порядок подання документів

Звернення в усній та письмовій формі безпосередньо  до суб’єкту надання адміністративної послуги,

 поштою,

 зателефонував на телефон «гарячої лінії»,

 в електронній формі з використанням технологій віддаленого доступу (вебтехнологій) через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Підстави та умови отримання послуги

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах з питань пенсійного забезпечення.

Підстави для відмови

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17  Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Платність або безоплатність послуги

Надається безоплатно.

Строк надання послуги

Згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. На адвокатський запит відповідь надається у строки визначені Законом України »Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту адвокату надається відповідна інформація, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.На запит щодо публічної інформації відповідь надається у терміни визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Результат надання послуги

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Заявник має можливість одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги у зручний для нього спосіб (особистий прийом, поштою, електронні засоби зв’язку, електронна пошта.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Конституція України.

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 №5076-VI (із змінами).

Закон України «Про інформацію» від  02.10.1992 №2657-XII (із з мінами).

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (із  змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 991/27436.

Порядок розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 №18-6 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2007 за №1241/14508 (із змінами).

Суб’єкт надання послуги